Regulamin

REGULAMIN NAJMU SKRYTEK DEPOZYTOWYCH 

SKARBIEC POMORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe sformułowania, pisane wielką literą, mają one następujące znaczenie:

 1. Skarbiec Pomorski – Skarbiec Pomorski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-755), ul. Szafarnia 11 /F8, NIP: 5833477303, REGON: 525285335, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001035294, która to spółka jest właścicielem Skarbca i dokonuje wynajmu Skrytek Depozytowych, jak również osoba upoważniona przez Skarbiec Pomorski do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem Umowy;
 2. Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również kontrahent zagraniczny, zawierająca ze Skarbcem Pomorskim umowę odpłatnego najmu Skrytki Depozytowej; 
 3. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Skarbcem Pomorskim a Najemcą na warunkach w niej opisanych; 
 4. Skarbiec – certyfikowane, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób trzecich, pomieszczenie z atestem antywłamaniowym, w którym znajdują się Skrytki Depozytowe, zabezpieczony systemem SafeControl, a także samodzielnie wybranym przez Najemcę jednym z siedmiu zestawów kombinacji metod autoryzacji umożlwiającej dostęp do Skrytki Depozytowej;
 5. Depozyt wartościowe przedmioty, oddane na przechowanie przez Najemcę na warunkach określonych w Umowie, stanowiące własność Najemcy;  
 6. Skrytka Depozytowa – specjalnie wyodrębniona i zabezpieczona szuflada znajdująca się Skarbcu,  przeznaczona do wynajęcia za określoną opłatą w celu przechowywania Depozytu, a do której dostęp posiada tylko Najemca i umocowany przez Najemcę pełnomocnik; Skrytki Depozytowe posiadają różne warianty wymiarowe, w zależności od indywidualnych potrzeb Najemcy;
 7. Private Room – monitorowane i wyodrębnione pomieszczenie w Skarbcu, w którym Najemca, bez obecności osób trzecich, może otworzyć wynajętą przez siebie Skrytkę Depozytową; 
 8. Cennik – katalog obowiązujących cen stosowanych przez Skarbiec Pomorski w chwili zawierania Umowy, dostępny na stronie www.skarbiecpomorski.pl i doręczony Najemcy przed zawarciem Umowy;
 9. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się na stronie www.skrabiecpomorski.pl, który dokładnie określa, jakie dane osobowe użytkowników odwiedzających witrynę są gromadzone i przetwarzane przez Skarbiec Pomorski, a także w jaki sposób i przez jaki okres dane są przetwarzane oraz do jakiego celu i na jakiej podstawie są wykorzystywane;
 10. Rezerwacja Skrytki Depozytowej – możliwość zabukowania Skrytki Depozytowej poprzez stronę internetową Skarbca Pomorskiego;
 11. Wynagrodzenie – uposażenie wraz z opłatami dodatkowymi płacone przez Najemcę na rzecz Skarbca Pomorskiego za Skrytkę Depozytową, zgodnie z Cennikiem. 
 12. Ubezpieczenie – zagwarantowana i podstawowa ochrona wynajętej przez Najemcę Skrytki Depozytowej udzielona przez Skarbiec Pomorski do kwoty 50.000,00 zł, uwzględnionej w cenie najmu.

§2 Przedmiot i Zakres Regulaminu 

 1. Regulamin określa zasady rezerwacji Skrytki Depozytowej oraz najmu Skrytki Depozytowej znajdującej się w Skarbcu, zlokalizowanym przy ulicy Władysława IV 46, lok. U3 w Gdyni, którego właścicielem jest Skarbiec Pomorski. 
 2. Skarbiec Pomorski umożliwia odpłatne wynajmowanie Skrytki Depozytowej, celem przechowywania w niej Depozytu należącego do Najemcy, na warunkach określonych w Umowie oraz przedmiotowym Regulaminie, za wynagrodzeniem i opłatami dodatkowymi przewidzianymi w Cenniku.

§3 Zawarcie i czas trwania Umowy

 1. Przed przystąpieniem do zawarcia Umowy, Najemca obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i korzystania ze Skrytki Depozytowej oraz dokładnie wypełnić i przekazać Skarbcowi Pomorskiemu stosowne oświadczenia. Nieprzekazanie przez Najemcę wszystkich wymaganych oświadczeń, przed podpisaniem Umowy, powoduje brak możliwości zawarcia Umowy. W świetle przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz Procedury wewnętrznej AML Skarbiec Pomorski, po analizie przekazanych oświadczeń, może odmówić zawarcia umowy z Najemcą 
 2. Umowa może zostać zawarta tylko na czas określony, wskazany wprost w Umowie. 
 3. Umowa zostaje zawarta poprzez czytelny podpis złożony przez osobę upoważnioną przez Skarbiec Pomorski oraz Najemcę pod Umową, zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu. 
 4. Umowę może zawrzeć tylko jedna osoba występująca po stronie Najemcy. W przypadku gdy Najemcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, po stronie Najemcy może wystąpić więcej niż jedna osoba, zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili podpisania Umowy, osoba taka uzyskuje status Najemcy. 
 5. Przy podpisaniu Umowy, w celu weryfikacji osoby, z którą Umowa jest zawierana Najemca musi okazać:
  1. w przypadku osób fizycznych:
   1. ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby fizycznej takie jak: dowód osobisty lub paszport;
   2. pełnomocnictwo szczególne zawarte w formie aktu notarialnego, z którego treści będzie wprost wynikało umocowanie pełnomocnika do zawarcia Umowy;
   3. pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie przy upoważnionym pracowniku Skarbca Pomorskiego;
   4. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego będzie wynikać pełnomocnictwo do zawarcia Umowy;
  2. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
   1. aktualny wydruk z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu, 
   2. bądź w przypadku zgłoszonych, ale jeszcze nie wpisanych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przedłożenie wniosków rejestrowych oraz uchwał zmieniających skład osobowy organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu,
   3. ważnego dokumentu potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby fizycznej wchodzącej w skład organu i uprawnionej do reprezentowania podmiotu;
   4. pełnomocnictwa szczególnego zawartego w formie aktu notarialnego, z którego treści będzie wprost wynikało umocowanie pełnomocnika do zawarcia Umowy. 

6. Mając na uwadze ust. 5 lit. b) powyżej, w przypadku braku przedłożenia wniosku potwierdzającego zgłoszenie zmian dotyczących organu reprezentacji do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Umowa nie zostanie zawarta. 

 •  

7. Przed zawarciem Umowy Najemca obowiązany jest do:

  1. zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji;
  2. zapoznania się z Polityką Prywatności i jej akceptacji;
  3. zapoznania się z obowiązującym Cennikiem wynajmu Skrytki Depozytowej;
  4. wypełnienia i podpisania wszystkich oświadczeń stanowiących załączniki do Umowy. 

8. Skarbiec Pomorski jest uprawniony do sporządzania kopii wszystkich przedłożonych i okazanych przez Najemcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej. Skarbiec Pomorski nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez Najemcę, osoby reprezentującej Najemcę bądź też pełnomocnika Najemcy, sfałszowanymi dowodami tożsamości bądź sfałszowanymi dokumentami rejestrowymi oraz za użycie dowodów tożsamości, jak również dokumentów rejestrowych, przez osoby nieuprawnione.

§ 4 Rezerwacja Skrytki Depozytowej

 1. Przed podpisaniem Umowy, istnieje możliwość dokonania Rezerwacji Skrytki Depozytowej za pośrednictwem strony internetowej www.skarbiecpomorski.pl, w zakładce: ,,Oferta”.
 2. Podczas Rezerwacji Skrytki Depozytowej, osoba dokonująca rezerwacji, musi wpisać swoje dane kontaktowe, zgodnie z wyświetlającym się formularzem zgłoszeniowym. Wprowadzone dane kontaktowe muszą odpowiadać danym z dokumentu tożsamości, bądź z wydruku Krajowego Rejestru Sądowego,  który będzie okazywany przy podpisaniu Umowy. 
 3. W przypadku powstania konieczności uzyskania, przez Skarbiec Pomorski, dodatkowych informacji w związku ze złożoną Rezerwacją Skrytki, wyznaczony pracownik Skarbca Pomorskiego upoważniony jest do skontaktowania się z osobą dokonująca rezerwacji, w celu ustalenia kwestii związanych z rezerwacją Skrytki Depozytowej.
 4. Przy Rezerwacji Skrytki Depozytowej, osoba rezerwująca jest obowiązana do wybrania, z podanych przy Rezerwacji Skrytki Depozytowej, wielkości Skrytki Depozytowej a także do opłacenia Rezerwacji Skrytki Depozytowej zgodnie z Cennikiem.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji Skrytki Depozytowej, Umowa powinna zostać zawarta nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych. Po upływie tego terminu, w przypadku braku podpisania Umowy przez osobę rezerwującą Skrytkę Depozytową z wyłącznej jej winy, opłata za Rezerwację Skrytki Depozytowej nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku anulacji Rezerwacji Skrytki Depozytowej, opłata za rezerwację Skrytki Depozytowej nie podlega zwrotowi. 

§ 5 Przedłużenie Umowy

 1. Umowa może zostać przedłużona za obopólną zgodną Stron, na dalszy czas określony. 
 2. Przedłużenie Umowy nie wymaga podpisania nowej Umowy, a wyrażenie woli dotychczasowego Najemcy może nastąpić w następujący sposób:
  1. poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Najemcę na adres e-mail Skarbca Pomorskiego;
  2. poprzez zawarcie aneksu do Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Oprócz warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, przy przedłużeniu Umowy wymaga się uzyskania zgody Skarbca Pomorskiego na przedłużenie Umowy, jak również wymaga się od Najemcy zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Skarbca Pomorskiego za cały okres przedłużenia, zgodnie ze stosowanym przez Skarbiec Pomorski, aktualnym – w dniu przedłużenia – Umowy Cennikiem. Za dzień przedłużenia Umowy uważa się dzień podpisania aneksu do Umowy lub dzień potwierdzenia przez Skarbiec Pomorski wiadomości e-mail od Najemcy i wyrażenia zgody przez Skarbiec Pomorski na takie przedłużenie. 
 4. W przypadku przedłużenia Umowy w sposób opisany w ust. 2 lit. a) powyżej, Strony zobowiązują się do podpisania aneksu do Umowy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Skarbiec Pomorski wiadomości e-mail wysłanej przez Najemcę. Podpisanie aneksu może odbyć się również za pośrednictwem podpisu zaufanego bądź kwalifikowanego. 
 5. Skarbiec Pomorski wyraża zgodę na przedłużenie Umowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania wiadomości e-mail Najemcy, w którym mowa w ust. 2 lit. a) powyżej. Po upływie tego terminu uważa się, że Skarbiec Pomorski nie wyraził zgodę na przedłużenie Umowy. 
 6. Najemca może złożyć Skarbcowi Pomorskiemu oświadczenie o chęci przedłużenia Umowy na dalszy okres, jeszcze przed upływem terminu wygaśnięcia Umowy. W takim przypadku do procedury przedłużenia Umowy stosuje się odpowiednio ust. 2-4 powyżej. 
 7. W okresie od dnia upływu okresu terminu obowiązywania Umowy do dnia podpisania aneksu do Umowy przedłużającej czas trwania Umowy, Skarbiec Pomorski nie nalicza Najemcy dodatkowych opłat. Skarbiec Pomorski może jednak naliczyć dodatkowe opłaty w przypadku niedochowania przez Najemcę terminu określonego w ust. 4 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
 8. W przypadku braku wyrażenia zgody na przedłużenie Umowy przez Skarbiec Pomorski, Najemca ma 3 (trzy) dni robocze na odbiór Depozytu. W takim przypadku zastosowanie ma § 13 przedmiotowego Regulaminu. 
 1.  
 1.  

§ 6 Upoważnienie osoby trzeciej do Skrytki Depozytowej

 1. Najemca nie może przenieść uprawnień wynikających z podpisanej Umowy na osobę trzecią, jak również nie może zawrzeć umowy podnajmu Skrytki Depozytowej, jak również oddać Skrytki Depozytowej do bezpłatnego używania.
 2. Najemca będący osobą fizyczną, może udzielić pełnomocnictwa innej pełnoletniej osobie fizycznej, do korzystania ze Skrytki Depozytowej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego, lub z podpisami notarialnie poświadczonymi a z jego treści powinno wynikać upoważnienie do korzystania ze Skrytki Depozytowej. Najemca może udzielić pełnomocnictwa również w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanej przy obecności osoby upoważnionej przez Skarbiec Pomorski do zwarcia Umowy z Najemcą.
 3. Najemca będący osobą prawną, może udzielić pełnomocnictwa innej pełnoletniej osobie fizycznej, która nie wchodzi w skład organu reprezentacji Najemcy, do korzystania ze Skrytki Depozytowej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego, lub z podpisami notarialnie poświadczonymi, a z jego treści powinno wynikać upoważnienie do korzystania ze Skrytki Depozytowej. Najemca może udzielić pełnomocnictwa również w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanej przy obecności osoby upoważnionej przez Skarbiec Pomorski do zwarcia Umowy z Najemcą.
 4. Najemca może ustanowić tylko jednego pełnomocnika. 
 5. Warunkiem skuteczności udzielenia pełnomocnictwa, oprócz wymaganej formy, jest poddanie się przez pełnomocnika identyfikacji oraz dopełnienie innych obowiązków przewidzianych w Umowie oraz Regulaminie, w szczególności złożenie przez pełnomocnika odpowiednich oświadczeń oraz wymaganych zgód, takich jak w przypadku Najemcy.
 6. W przypadku określonym w ust. 2 i 3 powyżej, do Pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Najemcy, w tym w szczególności Pełnomocnik jest obowiązany poddać się kontroli identyfikacji tożsamości w celu udzielenia mu dostępu do wybranej metody autoryzacji dla wynajętej Skrytki Depozytowej. Pełnomocnika obowiązują postanowienia Umowy, Regulaminu oraz wymaga się od Pełnomocnika podpisania wszystkich zgód i oświadczeń, których wymaga się od Najemcy. 
 7. Skarbiec Pomorski jest upoważniony do wykonania kserokopii oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego w celu załączenia takiego pełnomocnictwa do Umowy. W przypadku pełnomocnictwa o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej, oryginał pełnomocnictwa pozostaje w Skarbcu Pomorskim. 
 8. Ustanowiony pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. 
 9. Ustanowienie pełnomocnika po zawarciu Umowy, nie stanowi zmiany Umowy. 
 10. Najemca jest obowiązany informować niezwłocznie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa pełnomocnikowi. W przypadku braku poinformowania Skarbca Pomorskiego o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, Skarbiec Pomorski nie ponosi odpowiedzialności za czynności podjęte przez pełnomocnika w czasie kiedy pełnomocnictwo zostało wypowiedziane, ale nie zostało zgłoszone Skarbcowi Pomorskiemu. Najemca może poinformować Skarbiec Pomorski o wypowiedzeniu pełnomocnictwa drogą mailową, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku dostarczenia wypowiedzenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie pełnomocnictwa nie stanowi zmiany Umowy.
 11. Za udzielenie pełnomocnictwa Najemca jest zobowiązany do pokrycia Wynagrodzenia związanego udostępnieniu pełnomocnikowi dostępu do Skrytki Depozytowej, zgodnie z Cennikiem. 
 12. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy wypowiedzenie Umowy powoduje równoczesne wygaśnięcie pełnomocnictwa.

§ 7 Zasady korzystania ze Skrytki Depozytowej

 1. Najemca może w sposób swobodny korzystać ze Skrytki Depozytowej w trakcie trwania Umowy.
 2. Skarbiec Pomorski zapewnia nieograniczony dostęp Najemcy do Skrytki Depozytowej, 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery godziny) na dobę, z wyjątkiem dni gdzie będą prowadzone prace serwisowe w Skarbcu (przewidywane 2 prace serwisowe w ciągu roku), jak również z innymi zastrzeżeniami wskazanymi w Umowie oraz Regulaminie. Skarbiec Pomorski poinformuję Najemcę z wyprzedzeniem o prowadzonych pracach serwisowych. 
 3. Ustanowiony przez Najemcę Pełnomocnik ma dostęp do Skrytki Depozytowej w takim samym zakresie i na takich samych zasadach jak Najemca.
 4. Skarbiec Pomorski nadaje Najemcy dostęp do Skrytki Depozytowej, wydaje Najemcy wszystkie klucze, karty a także udziela dostępu do Skarbca zgodnie z wybranymi przez Najemcę kombinacjami metodami autoryzacji.
 5. Najemca i Pełnomocnik Najemcy korzystający ze Skrytki Depozytowej nie mogą wnosić do Skarbca żadnych bagaży, z wyjątkiem tych które są stosowane w powszechnym użytkowaniu tj. podręczne teczki, aktówki, nesesery lub torebki. W przypadku posiadania przez Najemcę lub Pełnomocnika Najemcy dużego, niestandardowego bagażu, Skarbiec Pomorski może odmówić zawarcia Umowy lub też wpuszczenia do Skarbca. 
 6. Skarbiec Pomorski ma prawo ograniczyć dostęp do Skrytki Depozytowej w razie nieuiszczenia przez Najemcę wynagrodzenia za najem Skrytki Depozytowej lub innych opłat przewidzianych w Regulaminie lub Umowie oraz w przypadkach określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu.
 7. Oprócz wybranych przez Najemcę metod autoryzacji, wybranych dla zabezpieczenia wynajętej Skrytki Depozytowej, Najemca otrzyma obowiązkowo od Skarbca Pomorskiego dwie karty, a mianowicie: jedną kartę umożliwiającą wejście do lokalu, gdzie znajduje się Skarbiec oraz drugą kartę umożliwiającą zalogowanie się i otrzymanie dostępu do Skrytki Depozytowej. Za wydane karty dostępu Skarbiec Pomorski pobiera jednorazową opłatę depozytową zgodnie z Cennikiem, która w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia itp. kart dostępu nie zostanie zwrócona Najemcy. W przypadku zwrotu przez Najemcę kart dostępu, uiszczona opłata depozytowa zostanie zwrócona Najemcy. 
 8. Najemca otrzyma od Skarbca Pomorskiego, oprócz kart dostępu wskazanych w ust. 7 powyżej, klucze do Skrytki Depozytowej. Każda Skrytka Depozytowa posiada swój indywidualny zamek. Każdy Najemca otrzymuje zestaw dwóch kluczy indywidualny dla każdej Skrytki Depozytowej. Każdy Najemca nadaje indywidualny kod dostępu (kod PIN) do logowania umożlwiający dostęp do Skrytki Depozytowej, jak również do Private Room, znajdującego się w Skarbcu. 
 9. Karty dostępu stanowią własność Skarbca Pomorskiego, natomiast dane osobowe Najemcy lub jego Pełnomocnika, zawarte na kartach dostępu, podlegają usunięciu w przypadku dokonania czynności powodującej trwałe zaprzestanie korzystania przez Najemcę lub jego Pełnomocnika z kart dostępu. 
 10. Otwarcie Skrytki Depozytowej następuje po pozytywnej identyfikacji Najemcy lub jego Pełnomocnika.
 11. Skrytkę Depozytową wynajętą przez Najemcę podaje automat. Skrytka Depozytowa nie podlega wyjęciu. 
 12. Pracownik Skarbca Pomorskiego nie ma dostępu do Skrytki Depozytowej Najemcy. Dostęp do zawartości Skrytki Depozytowej posiada wyłącznie Najemca lub jego Pełnomocnik.

§ 8 Depozyt

 1. Właścicielem Depozytu jest Najemca. Skarbiec Pomorski nie weryfikuje czy Najemca jest faktycznym właścicielem Depozytu oraz jakie przedmioty wchodzą w skład Depozytu.
 2. W skład Depozytu nie mogą wchodzić: 
  1. żywe lub martwe zwierzęta;
  2. materiały wybuchowe, promieniotwórcze, łatwopalne, żrące, toksyczne, trujące, samoreaktywne, stałe zapalne, samozapalne, utleniające, zakaźne, rozszczepialne, rakotwórcze oraz zagrażające życiu i zdrowiu;
  3. narkotyki, środki odurzające, środki psychotropowe i innego rodzaju używki;
  4. przedmioty pochodzące z przestępstw lub służące do popełnienia przestępstwa, jak również przedmioty których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa;
  5. broń, amunicja oraz akcesoria do broni;
  6. rzeczy emitujące zapach, dźwięk, czy też mogące ulec zepsuciu;
  7. przedmioty cięższe niż 25 kg;
  8. krajowe znaki pieniężne mające w kraju obieg ustawowy;
  9. artykuły spożywcze. 
 3. Depozyt podlega wydaniu Najemcy po upływie okresu trwania Umowy i po uregulowaniu przez Najemcę całości Wynagrodzenia. 
 4. Depozyt może zostać wydany Najemcy przed upływem okresu trwania Umowy, po uregulowaniu przez Najemcę całości Wynagrodzenia.
 5. Skarbiec Pomorski nie odpowiada za zmianę zawartości Skrytki Depozytowej w związku z działaniami Najemcy, czy też Pełnomocników Najemcy. 
 6. W przypadku gdyby Najemca nie odebrał Depozytu po upływie okresu trwania Umowy bądź przed jego upływem, w terminie wyznaczonym przez Skarbiec Pomorski, Skarbiec Pomorski upoważniony jest do naliczania opłat dodatkowych za każdy dzień zwłoki Najemcy, zgodnie z Cennikiem. W takim przypadku Depozyt jest wydawany Najemcy po uiszczeniu Wynagrodzenia. 
 7. Skarbiec Pomorski nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Najemca, wbrew postanowieniem Umowy i Regulaminu, do Depozytu przekaże przedmioty określone w ust. 2 powyżej. 
 8. Skarbiec Pomorski nie ponosi odpowiedzialności za utratę zawartości Skrytki Depozytowej powstałej na skutek niezachowania przez Najemcę zasad ostrożności wynikających procedury zabezpieczenia Skrytki Depozytowej.
 9. Skarbiec Pomorski nie ponosi odpowiedzialności za utratę zawartości Skrytki Depozytowej, jaka nastąpiła na skutek niebezpieczeństwa, którego nie można było przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§ 9  Utrata kluczy, kart i innych zabezpieczeń

 1. Najemca lub ustanowiony przez niego Pełnomocnik są zobowiązani do:
  1. przechowywania wydanych kart dostępu oraz kluczy, w sposób zabezpieczający przed ich zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,
  2. nieudostępniania wydanych kart dostępu oraz kluczy innym osobom niż Najemca, bądź ustanowiony przez Najemcę Pełnomocnik,
  3. niezwłocznego zgłoszenia Skarbcowi Pomorskiemu, utraty lub przywłaszczenia kart dostępu i/lub kluczy.
 2. W przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej, Skarbiec Pomorski nalicza Najemcy Wynagrodzenie za utratę, uszkodzenie, zniszczenie, bądź zgubienie karty lub kluczy. Depozyt nie zostanie wydany dopóki Najemca nie ureguluje Wynagrodzenia Skarbca Pomorskiego. W takim przypadku Skarbiec Pomorski, oprócz dodatkowego Wynagrodzenia związanego z utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zgubieniem karty lub kluczy może naliczyć Najemcy dodatkowe opłaty za każdy dzień zwłoki w odbiorze Depozytu, zgodnie z Cennikiem.
 3. Wynagrodzenie za utratę, uszkodzenie, zniszczenie bądź zgubienie karty lub kluczy jest płatne w terminie 3 (trzech) dni od dnia poinformowania przez Najemcę o utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub zgubieniu karty lub kluczy. 
 4. W przypadku braku uregulowania przez Najemcę Wynagrodzenia Skarbca Pomorskiego, Skarbiec Pomorski wystąpi na drogę postępowania sądowego w celu uregulowania należności wynikających z niezapłaconego Wynagrodzenia. 

§ 10 Zasady obowiązujące w Skarbcu

 1. Na terenie Skarbca niedopuszczalne jest:
 1. wnoszenie dużych toreb, bagaży, walizek;
  1. urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku, jak również innego rodzaju urządzeń zagłuszających, przechwytujących lub rejestrujących sygnały rządzeń zainstalowanych w Skarbcu;
  2. przychodzenie w więcej osób, niż tylko osoba upoważniona do otwarcia Skrytki Depozytowej;
  3. wnoszenie broni, amunicji bądź innych materiałów wybuchowych, środków łatwopalnych itp.;
  4. przychodzenie pod wpływem środków odurzających, pod wpływem alkoholu lub w innym stanie wpływającym na zachowanie czy też zakłócającym korzystanie ze Skarbca przez innych Najemców. 
 2. Skarbiec Pomorski ma prawo wydalić z terenu Skarbca każdą osobę, która narusza zakaz wskazany w ust.1 powyżej, a także rozwiązać z takim Najemcą Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia. Najemca, w takiej sytuacji, ponosi odpowiedzialność również za osoby trzecie.
 3. Najemca, bądź upoważniona przez niego osoba, korzystający ze Skrytki Depozytowej podczas każdej wizyty w Skarbcu ma obowiązek spełnić wszystkie procedury bezpieczeństwa udostępnione im i opisane przez Skarbiec Pomorski.
 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy używania przez Najemcę lub upoważnionego Pełnomocnika, urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku na terenie Skarbca dla celów udokumentowania zawartości Skrytki Depozytowej – w niezbędnym do tego celu zakresie np. wykonanie fotokopii zawartości Depozytu.
 5. Skarbiec Pomorski zapewnia Private Room, w którym nie obowiązują ograniczenia w używaniu urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz i dźwięk, które jest przy tym wyłączone spod monitoringu obejmującego Skarbiec. Skorzystanie z pomieszczenia podlega dodatkowej opłacie wskazanej w Cenniku. W Private Room znajduje się kamera na poziomie kolan Najemcy (nie rejestrującej zawartości Skrytki Depozytowej, twarzy Najemcy) w celu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Najemcy w sytuacjach zagrożenia jego życiu lub zdrowiu (omdlenia, utarty przytomności itp.). Kamera ta jest sprawdzana przez Skarbiec Pomorski tylko i wyłącznie w przypadku przedłużającego się przebywania w Private Room w zakresie sprawdzenia czy nie nastąpiła sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu Najemcy.
 6. Przed opuszczeniem Private Room Najemca lub jego Pełnomocnik zobowiązany jest do sprawdzenia czy nie pozostawił w nim przedmiotów, które do nich należą.
 7. Data oraz czas przebywania Najemcy lub jego Pełnomocnika w Private Room podlega rejestracji.
 8. Skarbiec Pomorski przekazuje Najemcy pełną informację dotyczącą dostępu do Skrytki Depozytowej, zwłaszcza w zakresie obowiązujących procedur w Skarbcu jak również korzystania z zabezpieczeń Skrytki Depozytowej. Skarbiec Pomorski zastrzega sobie prawo nie przekazywania informacji szczegółowych dotyczących zabezpieczeń Skarbca i Skrytki Depozytowej. 
 9. Skarbiec Pomorski posiada wewnętrzny i niemodyfikowalny system zapisów dotyczących logowania się Najemcy za pomocą kart dostępu. Najemca ma prawo wglądu do zapisów systemowych odnotowujących jego logowania, ze wskazaniem daty oraz kolejnymi czynnościami aż do zakończenia danej operacji. Certyfikacja Skarbca zapewnia brak możliwości modyfikacji takich danych.
 10. Najemca jest obowiązany do przestrzegania wszystkich procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Skarbcu. Najemca wyraża zgodę na objęcie jego wizerunku monitoringiem.

§ 11 Następcy Prawni Najemcy będącego osobą fizyczną

 1. W chwili śmierci Najemcy, wygasa udzielone przez Najemcę pełnomocnictwo. Skarbiec Pomorski nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Pełnomocnika ze Skrytki Depozytowej po śmierci Najemcy, w przypadku braku poinformowania Skarbca Pomorskiego o śmierci Najemcy. W przypadku uzyskania przez Skarbiec Pomorski informacji o śmierci Najemcy, Skarbiec Pomorski odmówi dostępu do skrytki Depozytowej Pełnomocnikowi.
 2. W przypadku śmierci Najemcy, Skarbiec Pomorski udzieli informacji o zawartej Umowie:
 1. na wniosek Sądu w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub działu spadku;
 2. na wniosek spadkobiercy, który udostępni Skarbcowi Pomorskiemu oryginał poświadczenia dziedziczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego lub oryginał testamentu Najemcy, z którego będzie wynikać powołanie spadkobiercy do dziedziczenia testamentowego;
 1. W przypadku śmierci Najemcy, Skarbiec Pomorski udzieli spadkobiercom Najemcy dostępu do Skrytki Depozytowej po okazaniu oryginału i przedłożeniu oryginału lub poświadczonej notarialnej kopii:
 1. aktu zgonu Najemcy,
 2. prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (z klauzulą prawomocności) po Najemcy lub o dziale spadku (z klauzulą prawomocności)  obejmującym zawartość Skrytki Depozytowej, lub
 3. notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia po Najemcy, lub
 4. umowy działu spadku, obejmującej swym zakresem zawartość Skrytki Depozytowej,
 5. testamentu.  
 1. Skarbiec Pomorski nie odpowiada za brak wzajemnych rozliczeń pomiędzy spadkobiercami Najemcy co do zawartości Skrytki Depozytowej.  Skarbiec Pomorski, na podstawie oryginałów dokumentów wskazanych w ustępach powyżej, może przekazać zawartość Skrytki Depozytowej jednemu spadkobiercy Najemcy.
 2. Wszelkie koszty związane z procedurą udostępnienia Skrytki Depozytowej zmarłego Najemcy, jak również z nieuiszczonym Wynagrodzeniem Skarbca Pomorskiego, ponoszą spadkobiercy Najemcy solidarnie.
 3. W przypadku śmierci Najemcy, który nie ustanowił Pełnomocnika oraz gdy Skarbiec Pomorski nie posiada informacji o toczącym się postępowaniu spadkowym, Skarbiec Pomorski, po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia wygaśnięcia Umowy i braku informacji o kręgu spadkobierców Najemcy, może dokonać otwarcia Skrytki Depozytowej i zdeponowania jej zawartości w Sądzie na koszt spadkobierców Najemcy. 
 4. Skarbiec Pomorski nie odpowiada wobec spadkobierców Najemcy za zmianę zawartości Skrytki Depozytowej, uszkodzenie lub kradzież Depozytu przez Pełnomocnika. Nie dotyczy to sytuacji, w której po otrzymaniu przez Skarbiec Pomorski oryginału lub notarialnej kopii aktu zgonu Najemcy Skarbiec Pomorski umożliwiłby Pełnomocnikowi dostęp do Skrytki Depozytowej.
 5. Skarbiec Pomorski nie udziela informacji o zawartości Skrytki Depozytowej, z uwagi na brak posiadanych informacji w tym zakresie. W przypadku konieczności wskazania informacji o zawartości Skrytki Depozytowej, Skarbiec Pomorski, na polecenie sądu, czy też innego organu może dokonać otwarcia Skrytki Depozytowej, zgodnie z procedurą określoną w paragrafie 13 poniżej.
 6. Koszty ewentualnego otwarcia Skrytki Depozytowej i wymiany zamka, w przypadku niedostarczenia do Skarbca Pomorskiego wszystkich wydanych kart dostępu i kluczy wydanych zmarłemu Najemcy, obciążają spadkobiercę/ spadkobierców Najemcy. 

§ 12 Najemca będący osobą prawną lub ułomną osobą prawną

 1. W przypadku Najemcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbiec Pomorski udziela informacji na podstawie:
  1. wniosku sądu prowadzącego postępowanie przeciwko Najemcy lub organom reprezentującym Najemcę;
  2. wniosku syndyka masy upadłości, doradcy restrukturyzacyjnego lub likwidatora;
  3. wniosku organów egzekucyjnych poszukujących majątku Najemcy.
 2. Skarbiec Pomorski nie udziela informacji o zawartości Skrytki Depozytowej, z uwagi na brak posiadanych informacji w tym zakresie. W przypadku konieczności wskazania informacji o zawartości Skrytki Depozytowej, Skarbiec Pomorski, na polecenie sądu, czy też innego organu może dokonać otwarcia Skrytki Depozytowej, zgodnie z procedurą określoną w paragrafie 13 poniżej.
 3. Wszelkie koszty związane z procedurą udostępnienia Skrytki Depozytowej Najemcy, jak również z nieuiszczonym Wynagrodzeniem Skarbca Pomorskiego, ponosi Najemca lub likwidator, lub osoby uprawnione do reprezentowania Najemcy.
 4. W przypadku ogłoszenia przez Najemcę likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji i poinformowania o tym fakcie Skarbca Pomorskiego, wygasa pełnomocnictwo do korzystania ze Skrytki Depozytowej. 
 5. Skarbiec Pomorski nie odpowiada wobec syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego, komornika czy likwidatora, jak również wobec sądów i organów ścigania, za zmianę zawartości Skrytki Depozytowej, uszkodzenie lub kradzież Depozytu przez ustanowionego Pełnomocnika Najemcy. Nie dotyczy to sytuacji, w której po otrzymaniu przez Skarbiec Pomorski informacji o ogłoszeniu upadłości Najemcy, otwarciu likwidacji Najemcy, rozpoczęciu restrukturyzacji Najemcy czy też w innych przypadkach poinformowania przez właściwe organy o sytuacji prawnej Najemcy. 

§13 Otwarcie Skrytki Depozytowej

 1. Skrytka Depozytowa może zostać otwarta tylko i wyłącznie przez Najemcę lub osobę przez Niego upoważnioną.
 2. Skrytka Depozytowa może zostać otwarta przez Skarbiec Pomorski tylko i wyłącznie w przypadkach wskazanych w Regulaminie lub Umowie.
 3. Skarbiec Pomorski może dokonać otwarcia Skrytki Depozytowej w takich przypadkach jak:
  1. śmierć Najemcy i przedstawienie przez następców prawnych Najemcy oryginałów dokumentów wskazanych w § 11 ust. 3 powyżej;
  2. otwarcie likwidacji Najemcy, ogłoszenie upadłości Najemcy, otwarcie restrukturyzacji Najemcy na wniosek właściwego organu, zgodnie z § 12 ust. 1 powyżej;
  3. utrata, uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie przez Najemcę karty dostępu lub kluczy;
  4. na wniosek organów ścigania lub organów egzekucyjnych,
  5. brak zapłaty wynagrodzenia za wynajem Skrytki Depozytowej, jak również brak odbioru Depozytu przez Najemcę we wskazanym, przez Skarbiec Pomorski, terminie. 
 4. Skarbiec Pomorski dokona otwarcia Skrytki Depozytowej, każdorazowo na wniosek Najemcy, na wniosek następców prawnych Najemcy lub też na wniosek innych osób, organów upoważnionych do uzyskania dostępu do Skrytki Depozytowej, po uiszczeniu przez Najemcę, następców prawnych Najemcy, innych osób lub organów upoważnionych do uzyskania dostępu do Skrytki Depozytowej, dodatkowych kosztów takiego, zgodnie z Cennikiem. W przypadku uszkodzenia zamków, opłata dodatkowa zostanie podwyższona o opłatę za wymianę zamka, zgodnie z Cennikiem. 
 5. W przypadku błędu w identyfikacji tożsamości Najemcy, jak również zapomnienia kodów PIN przez Najemcę, Najemca, jak również Pełnomocnik Najemcy, może żądać umożliwienia dostępu do Skarbca i Skrytki Depozytowej. Skarbiec Pomorski dokonuje w takim przypadku ponownej weryfikacji tożsamości Najemcy, jak również Pełnomocnika Najemcy. Najemca, jak również Pełnomocnik Najemcy, jest obowiązany do ponownego okazania wszystkich dokumentów weryfikacyjnych, o których mowa w  § 3 ust. 4 powyżej. Z tak dokonanych powtórnych czynności weryfikacyjnych Skarbiec Pomorski sporządza protokół z weryfikacji tożsamości oraz otwarcia bądź odmowy otwarcia Skrytki Depozytowej. W przypadku odmowy przedłożenia dokumentów weryfikacyjnych, o których mowa w  § 3 ust. 4 powyżej, Skarbiec Pomorski może odmówić otwarcia Skrytki Depozytowej a ponadto może naliczać dodatkowe Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki odbioru Depozytu. 
 6. Skarbiec Pomorski, w przypadkach wskazanych w ust. 3, po podjęciu  kilkukrotnego kontaktu z Najemcą, za pośrednictwem adres e-mail bądź numeru telefonu, w przypadku braku terminowego odbioru przez Najemcę Depozytu i opróżnienia Skrytki Depozytowej, może dokonać awaryjnego otwarcia Skrytki Depozytowej. W przypadku awaryjnego otwarcia Skrytki Depozytowej sporządza się protokół w obecności co najmniej dwóch osób. W przypadku awaryjnego otwarcia Skrytki Depozytowej, Skarbiec Pomorski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zgubienie, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy Najemcy stanowiących Depozyt, w trakcie trwania Umowy.

§ 14 Ubezpieczenie

 1. Każda Skrytka Depozytowa zostaje ubezpieczona przez Skarbiec Pomorski do kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Najemca może ubezpieczyć Skrytkę Depozytową powyżej kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) we własnym zakresie lub za pośrednictwem Skarbca Pomorskiego.
 2. Najemca może ubezpieczyć Skrytkę Depozytową u innych ubezpieczycieli zewnętrznych na wyższą kwotę. Najemca, przy zawarciu Umowy, informuje Skarbiec Pomorski o zawarciu umowy ubezpieczenia z podmiotem zewnętrznym, bez konieczności przedkładania do wglądu takiej umowy. Najemca składa jedynie na piśmie oświadczenie, że Skrytka Depozytowa została ubezpieczona przez ubezpieczyciela zewnętrznego. 
 3. Najemca może ubezpieczyć Skrytkę Depozytową dodatkowo poprzez zwiększenie kwoty maksymalnej Ubezpieczenia tj. ponad kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota dodatkowego Ubezpieczenia jest wskazana w Cenniku.
 4. Skarbiec Pomorski odpowiada – do wysokości sumy ubezpieczenia Skrytki Depozytowej –  za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Depozytu tylko w przypadku, gdy utrata, uszkodzenie lub zniszczenie Depozytu nastąpiło z winy Skarbca Pomorskiego. Skarbiec Pomorski nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Depozytu w przypadku wystąpienia siły wyższej. 
 5. Najemca, w przypadku wystąpienia utraty, uszkodzenia lub zniszczenia zawartości Skrytki Depozytowej, jest zobowiązany udowodnić ubezpieczycielowi, jaka była zawartość Skrytki Depozytowej, a także wykazać wartość przedmiotów w Skrytce Depozytowej. 
 6. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 4 powyżej, należy uznać wszystkie zdarzenia niemożliwe do zapobieżenia – przy uwzględnieniu następstw, jakie niesie za sobą dane zdarzenie oraz możliwości jego zapobieżenia przy zastosowaniu współcześnie znanych możliwości tj. pożar, powódź, trzęsienia ziemi oraz inne kataklizmy związane z żywiołami, ataki terrorystyczne, wybuch wojny, zamieszki oraz próby ich stłumienia, itp. 

§15 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu poprzez:
  1. upływ okresu, na jaki została zawarta,
  2. wypowiedzenie Umowy w wypadkach naruszenia przez Najemcę § 8 ust. 2 Regulaminu, bądź też § 10 ust. 1 Regulaminu, 
  3. braku zapłaty przez Najemcę Wynagrodzenia,
  4. wypowiedzenie przez Skarbiec Pomorski, w przypadku ciężkiego naruszenia Umowy lub Regulaminu przez Najemcę.
 2. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit b), c) i d) powyżej, Skarbiec Pomorski zawiadamia Najemcę o przyczynie rozwiązania Umowy w terminie 2 (dwóch) dni od dnia podjęcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym rozwiązanie Umowy, jak również wezwie Najemcę do odbioru Depozytu, wyznaczając Najemcy odpowiedni termin. Skarbiec Pomorski dokonuje zawiadomienia drogą e-mailową, na adres mailowy wskazany przez Najemcę jako adres do kontaktu. W przypadku braku odbioru Depozytu w terminie wskazanym przez Skarbiec Pomorski, Skarbiec Pomorski uprawniony jest do naliczania dodatkowych opłat za bezumowne korzystanie ze Skrytki Depozytowej w wysokości jednego miesiąca najmu Skrytki Depozytowej, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu złożenia zawiadomienia przez Skarbiec Pomorski. 
 3. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit a) Najemca jest zobowiązany do odbioru Depozytu najpóźniej w ostatnim dniu terminu, na który Umowy została zawarta. W przypadku braku odbioru Depozytu w terminie, Skarbiec Pomorski uprawniony jest do naliczania dodatkowych opłat za bezumowne korzystanie ze Skrytki Depozytowej w wysokości jednego miesiąca najmu Skrytki Depozytowej, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu złożenia zawiadomienia przez Skarbiec Pomorski o braku terminowego odbioru Depozytu.
 4. W przypadku braku odbioru przez Najemcę Depozytu w terminie jednego miesiąca od dnia rozwiązania Umowy, Skarbiec Pomorski ma prawo dokonać otwarcia Skrytki Depozytowej. Po uzyskaniu przez Skarbiec Pomorski dostępu do Depozytu, jest on uprawniony do:
  1. złożenia Depozytu w zbiorczej Skrytce Depozytowej należącej do Skarbca Pomorskiego,
  2. złożenia Depozytu w depozycie sądowym, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody sądu,
  3. sprzedaży przedmiotu Depozytu w toku licytacji, nad którą urzędowy nadzór sprawować będzie komornik sądowy lub notariusz;
  4. w przypadku Depozytów niemających wartości handlowej lub posiadających nieznaczną wartość handlową, po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy Skarbiec Pomorskie ma prawo zniszczyć Depozyt. Z czynności zniszczenia Depozytu sporządza się protokół, a jej przebieg podlega zarejestrowaniu poprzez nagranie video.
 5. Wszystkie czynności opisane w ust. 4 powyżej, obciążają Najemcę. 
 6. W przypadkach wskazanych w § 8 ust. 2 Regulaminu, Skarbiec Pomorski informuje właściwe organy ścigania o zawartości Skrytki Depozytowej. Skarbiec Pomorski jest upoważniony również do wydania organom ściągania zawartości Skrytki Depozytowej. 
 7. Najemca zobowiązany jest najpóźniej w ostatnim dniu najmu zwrócić Skarbcowi Pomorskiemu wydane mu uprzednio karty dostępu i klucze umożliwiające dostęp do Skarbca. W przypadku braku zwrócenia kart dostępu i kluczy w powyższym terminie, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości wskazanej w Cenniku. W przypadku braku zapłaty opłaty dodatkowej, Skarbiec Pomorski może zatrzymać Depozyt do momentu uiszczenia przez Najemcę opłat dodatkach za brak zwrotu  kart dostępu i kluczy.
 8. Skarbiec Pomorski zastrzega, że po upływie terminu na który Umowy została zawarta, karty dostępu stają się nieaktywne i nie ma możliwości ich dalszego użytkowania. 

§16 Zmiana treści Regulaminu lub opłat w Cenniku

 1. Regulamin oraz Umowa, jak również Cennik stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami.
 2. Skarbiec Pomorski zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w następujących sytuacjach:
  1. zaistnienia potrzeby dostosowania treści Regulaminu do treści powszechnie obowiązującego prawa,
  2. zaistnienia potrzeby dostosowania treści Regulaminu do zmian w systemach informatycznych lub systemach bezpieczeństwa stosowanych przez Skarbiec Pomorski,
  3. wydania orzeczenia przez sądy powszechne powodujące potrzebę zmiany Regulaminu, 
 3. zaistnienia konieczności korekty treści niniejszego Regulaminu w celu sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, uzupełnienia luk lub usunięcia nieścisłości.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Skarbiec Pomorski, za pośrednictwem wiadomości e-mail, informuję Najemcę zmianach w Regulaminie. Skarbiec Pomorski poinformuje Najemcę o możliwości braku akceptacji treści Regulaminu i wypowiedzeniu Umowy. 
 5. Skarbiec Pomorski poinformuje Najemcę o dacie wejścia w życie Regulaminu. 
 6. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty wejścia w życie Regulaminu, chyba że tego dnia Najemca nie zaakceptuje Regulaminu i dokona wypowiedzenia Umowy.  Wypowiedzenie odnosi skutek na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, za zwrotem części wynagrodzenia odpowiadającej proporcji, w jakiej pozostaje rzeczywisty okres najmu do okresu najmu ustalonego w Umowie. Wypowiedzenie następuje w formie wiadomości e-mail, pod rygorem nieważności.
 7. Powyższe postanowienia stosuje się również do zmiany wysokości Cennika. Wszelkie opłaty dokonane przez Najemcę na rzecz Skarbca Pomorskiego, przed dniem wejścia zmiany wysokości Cennika, nie obowiązują Najemcy. 

§17 Wymiana korespondencji pomiędzy stronami

 1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia Stron związane z Regulaminem czy też Umową, powinny być składane w formie pisemnej, na adres elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail), pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia. W przypadku gdyby Najemca nie posiadał adres e-mail, doręczenie korespondencji może się odbyć również poprzez osobiste doręczenie drugiej stronie za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej albo przesyłki kurierskiej.
 2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń wskazanego w ust. 1 powyżej, osoba zmieniająca adres powinna niezwłocznie zawiadomić o takiej zmianie drugą Stronę. W przypadku braku informacji, wszystkie zawiadomienia dokonane na poprzedni adres uważa się za doręczone. 
 3. Zmiana adresów korespondencyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Regulaminu.

§18 Reklamacja

 1. Najemca  zobowiązuje  się  do  zgłoszenia  ewentualnych  nieprawidłowości w wykonywanych usługach przez Skarbiec Pomorski, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wystąpienia tych nieprawidłowości. 
 2. Najemca może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego świadczonej przez Skarbiec Pomorski usługi za pośrednictwem:
  1. strony internetowej: www.skarbiecpomorski.pl poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce ,,kontakt”. W polu ,,Wiadomość” wystarczy wskazać, że jest to reklamacja oraz opisać problem reklamacyjny;
  2. wiadomości mailowej skierowanej na adres mailowy Skarbca Pomorskiego wskazany w Umowie;
  3. tradycją droga korespondencyjną adres Skarbca Pomorskiego wskazany w Umowie. 
 3. Skarbiec Pomorski potwierdzi otrzymanie wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego od Najemcy na adres e-mail wskazany przez Najemcę w Umowie, lub – w przypadku braku posiadania przez Najemcę adresu mailowego – telefonicznie oraz za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres Najemcy wskazany w Umowie. 
 4. Skarbiec Pomorski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji przez Najemcę. Skarbiec Pomorski przekaże Najemcy odpowiedź na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail Najemcy wskazany w Umowie,  lub – w przypadku braku posiadania przez Najemcę adresu mailowego – za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres Najemcy wskazany w Umowie.

§19 Postanowienia końcowe

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Najemca wyraża zgodę na obciążenie Depozytu zastawem ustawowym, o którym mowa w art. 670 § 1 w związku z art. 306
  § 1 Kodeksu Cywilnego. W przypadku nieuregulowania przez Najemcę wierzytelności wynikających z Umowy lub Regulaminu Skarbcowi Pomorskiemu przysługuje prawo zaspokojenia się z przedmiotu Depozytu, stosownie do treści przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
 2. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności całego Regulaminu, zaś w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych należy zastosować odpowiednie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią nową treść postanowień Regulaminu. 
 3. W przypadku sporów sądowych występujących w związku z zawartą pomiędzy Najemcą a Skarbcem Pomorskim Umową, jak również sporów dotyczących treści Regulaminu, właściwym sądem będzie sąd według siedziby Skarbca Pomorskiego. 
 4. W razie sprzeczności między treścią Umowy i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. Przed zawarciem Umowy udostępniany jest Najemcy niniejszy Regulamin.
 7. Treść Regulaminu wiąże Najemcę od chwili podpisania Umowy.
 8. Regulamin wchodzi w życie dnia 20.11.2023, aktualizacja z dnia 27.03.2024

Kontakt

Dane rejestrowe:

Skarbiec Pomorski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

adres ul. Szafarnia 11/78, 80-755 Gdańsk,

REGON: 525285335, NIP: 5833477303

Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0001035294