FAQ

Skrytka Depozytowa – to specjalnie przygotowane miejsce (szuflada) w Skarbcu, które umożliwia Ci przechowywanie szczególnie cennych przedmiotów czy też dokumentów, pod stałym nadzorem kamer, z pełną prywatnością przy deponowaniu oraz z szeregiem wymagających zabezpieczeń.

Aby zarezerwować Skrytkę Depozytową nie musisz wychodzić z domu. Rezerwacja Skrytki zamyka się w kilku prostych krokach. Wejdź w zakładkę ,,Oferta -> wykup skrytkę”, wypełnij formularz zgodnie z instrukcją i zapłać za rezerwację lub skontaktuj się z nami drogą mailową bądź telefoniczną. 

 

Następnie skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia terminu na podpisanie umowy oraz udostępnienia Skrytki Depozytowej. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji, skontaktuj się z Nami. Zawsze pozostajemy do dyspozycji i odpowiemy na wszystkie pytania – a w razie potrzeby doradzimy rozmiar Skrytki Depozytowej. 

 

Podpisanie umowy i udzielenie dostępu do Skrytki Depozytowej odbywa się w trybie natychmiastowym w naszym biurze. Zastrzegamy możliwość odmowy podpisania umowy z klientem, bez podawania przyczyn takiej odmowy.

Po zawarciu umowy i podpisaniu wszystkich załączników do umowy, zostaną wydane Ci karty dostępu oraz klucze. W przypadku wyboru innych dodatkowych form zabezpieczenia Skrytki Depozytowej, nasz personel przekaże Tobie wszelkie informacje o zabezpieczeniach, jak również przeszkoli Cię w zakresie procedur, które obowiązują w Skarbcu oraz przeprowadzi przez proces dostępu do Skrytki Depozytowej. Wszystko zajmie maksymalnie kilkanaście minut.

Cały proces, od momentu wejścia do lokalu, gdzie znajduje się Skarbiec, do momentu przejścia zabezpieczeń i uzyskaniu dostępu do Skrytki Depozytowej trwa zaledwie kilka minut. 

 

Proces jest szybki i prosty, abyś mógł cieszyć się dostępem do Skrytki Depozytowej w każdym czasie i o każdej porze.

W Skrytce Depozytowej można przechowywać:

 • biżuterię, jak również inne wyroby jubilerskie,
 • oszczędności,
 • pamiątki rodzinne oraz prywatne,
 • dokumenty,
 • przedmioty kolekcjonerskie,
 • dyski komputerowe, pendrive czy też inne nośniki danych zarówno te w formie elektronicznej, jak i papierowej,
 • komputery,
 • papiery wartościowe,
 • dzieła sztuki,
 • zdjęcia, filmy itp.
 • numizmaty.

W Skrytce Depozytowej nie można przechowywać:

 • żywych lub martwych zwierząt,
 • materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, łatwopalnych, żrących, toksycznych, trujących, samoreaktywnych, stało zapalnych, samozapalnych, utleniających, zakaźnych, rozszczepialnych, rakotwórczych oraz zagrażających życiu i zdrowiu,
 • narkotyków, środków odurzających, środków psychotropowych i innego rodzaju używek,
 • przedmiotów pochodzących z przestępstw lub służących do popełnienia przestępstwa, jak również przedmiotów których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa,
 • broni, amunicji oraz akcesoria do broni,
 • rzeczy emitujących zapach, dźwięk, czy też mogące ulec zepsuciu,
 • przedmiotów których waga przekracza 25 kg,
 • krajowych znaków pieniężnych mające w kraju obieg ustawowy,
 • artykułów spożywczych.

Dostęp do wynajmowanej Skrytki Depozytowej masz tylko Ty, ale  możesz upoważnić jedną osobę, która będzie mogła korzystać ze Skrytki Depozytowej, na takich samych zasadach. Dokładne informacje odnośnie ustanowienia pełnomocnika do korzystania ze Skrytki Depozytowej, możesz znaleźć w Regulaminie.

Aby wynająć Skrytkę Depozytową musisz spełnić zaledwie kilka podstawowych kryteriów, a zatem jeśli:

 •  jesteś osobą pełnoletnią,
 •  posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  jesteś osobą prawną bądź tzw. ułomną osobą prawną –wpisaną do właściwego rejestru,

zawarcie umowy oraz udostępnienie Skrytki Depozytowej będzie formalnością. 

Osoby trzecie, jak również nasz personel nie posiadają dostępu do wynajętej przez Ciebie Skrytki Depozytowej. Taki dostęp masz zatem tylko Ty oraz ewentualnie ustanowiony przez Ciebie pełnomocnik. 

W razie ustanowienia pełnomocnika do korzystania ze Skrytki Depozytowej, pełnomocnik musi również spełniać powyższe kryteria. Ponadto, pełnomocnik podlega takiej samej weryfikacji jak Najemca.  

Dostęp do wnętrza Skarbca jest ściśle chroniony oraz niedostępny nawet dla naszej obsługi. Natomiast dostęp do Twojej Skrytki Depozytowej masz tylko i wyłącznie Ty (oraz ewentualny pełnomocnik).

Przedłużenie umowy jest bardzo proste. Wystarczy, że mailowo poinformujesz nas o chęci przedłużenia umowy na kolejny okres, zapłacisz wskazaną cenę za dalszy wynajem a umowa zostanie przedłużona.

 

  Możesz również przedłużyć umowę osobiście, umawiając indywidualne spotkanie z naszym personelem. 

Umowa zawarta na czas określony kończy się po upływie terminu na który została zawarta. Jeśli jednak jesteś zmuszony rozwiązań umowę wcześniej, skontaktuj się z Nami. Uzgodnimy termin rozwiązania umowy oraz zdania przez Ciebie wydanych kart i kluczy.

W przypadku śmierci Najemcy, udostępniamy Skrytkę Depozytową spadkobiercom, po otrzymaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, testamentu lub też aktu poświadczenia dziedziczenia. 

 

Szczegółowa procedura, w sytuacji śmierci Najemcy, została opisana w regulaminie.

Skrytkę Depozytową możesz otworzyć wyłącznie Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona. Skrytka Depozytowa może zostać otwarta przez Skarbiec Pomorski tylko i wyłącznie w przypadkach wskazanych w Regulaminie lub Umowie. Jednym z takich przypadków jest brak zapłaty wynagrodzenia za wynajem Skrytki Depozytowej, jak również brak terminowego odbioru Depozytu.

 

W przypadku braku opłacenia wynajmu Skrytki Depozytowej, nasz personel podejmie kilkukrotną próbę kontaktu z Najemcą, za pośrednictwem wskazanego przez Najemcę numeru telefonu oraz adresu mailowego. W przypadku braku reakcji na wezwania, będziemy mogli awaryjnie otworzyć Skrytkę Depozytową. Z otwarcia Skrytki Depozytowej sporządzamy specjalny protokół, z którym Najemca będzie mógł się zapoznać. 

 

Pamiętać również należy, że od momentu otwarcia Skrytki Depozytowej, zawartość Skrytki nie podlega już ochronie ani zabezpieczeniom, a Najemca, który nie odbierze w terminie depozytu, będzie również zobowiązany do zapłaty ceny za nieterminowe opróżnienie Skrytki Depozytowej, zgodnie z Cennikiem.

Kontakt

Dane rejestrowe:

Skarbiec Pomorski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

adres ul. Szafarnia 11/78, 80-755 Gdańsk,

REGON: 525285335, NIP: 5833477303

Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0001035294